Παραλείπω

Γιορτάστε τη Γιορτή της Μητέρας με 10% έκπτωση σε όλες τις παραγγελίες με τον κωδικό Μητέρα

Όροι και προϋποθέσεις αγορών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου http://www.soonmama.gr
Οι παρόντες Γενικοί Όροι ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ αφενός της «LM FASHION» EOOD (Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), που θα αναφέρεται στο εξής λόγω συντομίας ως «Ο Έμπορος» και αφετέρου των Χρηστών της ιστοσελίδας
http://www.soonmama.gr , που θα αναφέρονται στο εξής λόγω συντομίας «Οι
Χρήστες».
Η «LM FASHION» EOOD είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον Νόμο περί
του εμπορίου της Βουλγαρικής Δημοκρατίας με

Ενιαίο Κωδικό Αναγνώρισης: 204203797

και διεύθυνση: οδός Zavodska 2, Pazardzhik,

email: contact@soonmama.gr

τηλέφωνο: +30 21 1199 0313
Παρακαλούμε να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις προσφερόμενες από την ιστοσελίδα εμπορικές υπηρεσίες (στο εξής λόγω συντομίας θα αναφέρονται ως «Οι Υπηρεσίες»).
Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες για τη δραστηριότητα της «LM FASHION» EOOD και για τους Γενικούς Όρους Χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη «LM FASHION» EOOD, οι οποίοι ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ εμάς και κάθε πελάτη μας.
Η αποδοχή των Γενικών Όρων είναι μια αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της Σύμβασης μεταξύ του Χρήστη και του Εμπόρου.
Με την αποδοχή των Γενικών Όρων ο Χρήστης συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει της Σύμβασης, η οποία έχει συνάψει με τον Έμπορο.

Ορισμοί
Για τους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων οι ακόλουθοι όροι πρέπει να νοούνται όπως ακολουθεί:
Διαδικτυακός τόπος: http://www.soonmama.gr και όλες οι ιστοσελίδες του.
Χρήστης: Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά εμπορεύματα ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες που δεν προορίζονται για την εκτέλεση εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας και κάθε φυσικό πρόσωπο που, ως συμβαλλόμενο μέρος βάσει του παρόντος Νόμου, ενεργεί εκτός του πεδίου της εμπορικής ή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Γενικοί Όροι: Οι παρόντες Γενικοί Όροι που περιλαμβάνου τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Cookies (μικρά αρχεία «μπισκοτάκια»), τους Κανόνες εγγραφής και προμήθειας, τους Κανόνες φιλικής επίλυσης διαφορών, τα Έντυπα καταγγελίας της
Σύμβασης και οποιεσδήποτε άλλες νομικά σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες
περιλαμβάνονται στον Διαδικτυακό τόπο.
Προσωπικά δεδομένα: Οι πληροφορίες για το φυσικό πρόσωπο που αποκαλύπτουν τη φυσική, την ψυχολογική, τη νοητικής, την οικογενειακή, την οικονομική, την πολιτισμική και την κοινωνική του ταυτότητα.
Εμπόρευμα: ‘Ένα κινητό υλικό αντικείμενο, με εξαίρεση των αντικειμένων που
πωλούνται αναγκαστικά με τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή μέσω άλλων
μέτρων από τα εξουσιοδοτημένα από τον Νόμο όργανα, όπως και αντικείμενα που έχουν εγκαταλειφθεί ή κατασχεθεί εις όφελος του κράτους και προσφέρονται προς πώληση από κρατικά όργανα. Εμπορεύματα είναι και το νερό, το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια, όταν προσφέρονται για πώληση σε πακέτα με ορισμένο όγκο ή είναι με περιορισμένη ποσότητα.
Σύμβαση πώλησης: Η σύμβαση βάσει της οποίας ο Έμπορος μεταφέρει ή αναλαμβάνει την ευθύνη να μεταφέρει την κυριότητα των εμπορευμάτων στον καταναλωτή, ενώ ο καταναλωτής πληρώνει ή αναλαμβάνει την ευθύνη να πληρώσει το αντίτιμο για αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων το αντικείμενο των οποίων είναι ταυτόχρονα αγοροπωλησία αντικειμένων και υπηρεσιών.
Διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών: Η διαδικασία
εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, η οποία πληροί τις απαιτήσεις του
παρόντος Νόμου και η οποία διενεργείται από φορέα εναλλακτικής επίλυσης
καταναλωτικών διαφορών.
Παρεχόμενες υπηρεσίες
1. Στον διαδικτυακό τόπο οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν Συμβάσεις
αγοραπωλησίας για τα προσφερόμενα από τον Έμπορο εμπορεύματα.
Παραγγελία
2. Οι Χρήστες χρησιμοποιούν τη διεπαφή χρήστη του διαδικτυακού τόπου για να
συνάπτουν συμβάσεις με τον Έμπορο για τα προσφερόμενα εμπορεύματα.
2.1. Η Σύμβαση αγοραπωλησίας θεωρείται ότι συνάφθηκε από τη στιγμή της
επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον Έμπορο.
2.2. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος, ο Έμπορος επιφυλάσσεται το δικαίωμά του να μην δεχθεί την παραγγελία.
2.3. Αφού επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα προσφερόμενα στον διαδικτυακό τόπο του Εμπόρου προϊόντα, ο Χρήστης πρέπει να το/ τους προσθέσει στο Καλάθι Αγορών.
2.4. Ο Χρήστης πρέπει να διαθέσει στοιχεία αποστολής της παραγγελίας και να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια να επιβεβαιώσει την παραγγελία του μέσω της διεπαφής χρήστη του διαδικτυακού τόπου.
2.5. Μετά την καταχώριση της παραγγελίας, ο Χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS ότι η παραγγελία του έγινε δεκτή.
3. Ο Έμπορος έχει δικαίωμα να αρνηθεί να συνάψει Σύμβαση με έναν Χρήστη με μη ορθή συμπεριφορά.
3.1. Ο Έμπορος έχει δικαίωμα να χειρίζεται έναν Χρήστη ως χρήστη με μη ορθή
συμπεριφορά στις περιπτώσεις που:
Ο Χρήστης δεν τηρεί τους Γενικούς Όρους,
Αποδεδειγμένα έχει διαπιστωθεί μια μη ορθή, αλαζονική ή αγενή συμπεριφορά του Χρήστη ως προς τους εκπροσώπους του Εμπόρου,
Έχουν διαπιστωθεί συστηματικές καταχρήσεις του Χρήστη ως προς τον Έμπορο.
Τιμές
4. Οι τιμές των προσφερόμενων εμπορευμάτων είναι αυτές που αναφέρονται στον
διαδικτυακό τόπο του Εμπόρου τη στιγμή της παραγγελίας, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει προφανές λάθος.
4.1. Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις που προβλέπεται η επιβολή του.
5. Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και χωρίς
προειδοποίηση τις τιμές των προσφερόμενων στον διαδικτυακό τόπου προϊόντων, αλλά οι αλλαγές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση όσο αφορά τις παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.
6. Ο Έμπορος μπορεί να κάνει εκπτώσεις στην τιμή των προσφερόμενων στον
διαδικτυακό τόπο προϊόντων, σύμφωνα με την Βουλγαρική νομοθεσία και τους κανόνες που ορίστηκαν από τον ίδιο τον Έμπορο. Οι κανόνες που εφαρμόζονται για τέτοιες εκπτώσεις αναφέρονται στον σημείο όπου εμφανίζεται η έκπτωση. Οι εκπτώσεις μπορούν να γίνουν με διάφορους τρόπους (παραδείγματος χάριν - προωθήσεις, έκπτωση μονίμου πελάτη, εκπτώσεις που προσφέρονται προσωπικά, τυχαία ή ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή σε καταναλωτικές έρευνες).
6.1. Τα διάφορα είδη εκπτώσεων δεν συνδυάζονται για την παραγγελία του ίδιου
εμπορεύματος.

Πληρωμή
7. Όταν ο Χρήστης επιστρέφει εμπόρευμα χρησιμοποιώντας το δικαίωμα επιστροφής του ποσού που πληρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό επιστροφής μειώνεται με το ποσό της έκπτωσης που έχει εφαρμοστεί και μόνο η πραγματική τιμή που πληρώθηκε υπόκειται σε επιστροφή.
8. Ο Χρήστης μπορεί να πληρώσει την τιμή των προϊόντων που παράγγειλε
χρησιμοποιώντας μία από τις αναφερόμενες στον διαδικτυακό τόπο επιλογές πληρωμής.
Η πληρωμή των προϊόντων στον διαδικτυακό τόπο μπορεί να γίνει με μία από τις εξής μεθόδους:

 • Αντικαταβολή
 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Μέσω τραπεζικών καρτών VISA και MasterCard

9. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει την αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφοράς και την πληρωμή με αντικαταβολή, πρέπει να καταβάλλει την τιμή των εμπορευμάτων και την τιμή για την ταχυμεταφορά στον διανομέα κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
10. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει μια μέθοδο πληρωμής που περιλαμβάνει τρίτο πρόσωπο - προμηθευτής υπηρεσιών πληρωμής, ο Χρήστης μπορεί να δεσμεύεται με τις διατάξεις και τους όρους αυτού του τρίτου.
11. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη εάν μια μέθοδος πληρωμής, η οποία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες τρίτου πρόσωπού - ενός προμηθευτή υπηρεσιών πληρωμής, δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο Έμπορος.

Καταγγελία Σύμβασης και αλλαγή
12. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον ίδιο τον Χρήστη ή από τρίτο πρόσωπο χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς να οφείλει να καταβάλλει αποζημίωσης ή να του επιβληθεί χρηματική ποινή.
13. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα που απορρέει από το άρθρο αυτό, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει με σαφήνεια τον Έμπορο για την απόφασή του να καταγγείλει τη Σύμβαση αναφέροντας τα εμπορεύματα, τα οποία επιθυμεί να επιστρέψει, εγγράφοντας όλα τα στοιχεία της παραγγελίας και της αποστολής, συμπεριλαμβανόμενα αλλά όχι μόνο: το περιεχόμενο και η αξία της παραγγελίας, τα στοιχεία του προσώπου που έδωσε την παραγγελία, τα στοιχεία του προσώπου που παρέλαβε την παραγγελία και η ημερομηνία της παραγγελίας.
14. Ό Έμπορος δημοσιεύει στον διαδικτυακό του τόπο το έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης - Έντυπο επιστροφής εμπορευμάτων.
15. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας ο Έμπορος παρέχει στον Χρήστη δυνατότητα επιλογής: να συμπληρώσει και να στείλει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου το τυποποιημένο έντυπο για ακύρωση ή να στείλει άλλο έγγραφο με σαφή περιεχόμενο.
16. Ο Χρήστης υποχρεώνεται να επιστρέψει το εμπόρευμα για δικό του λογαριασμό μαζί με την απόδειξη και το τιμολόγιο, εάν έχουν εκδοθεί, παραδίδοντας τους στον Έμπορο ή σε εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο μέσα σε 14 ημερών από την ημερομηνία στην οποία ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του να καταγγείλει τη Σύμβαση. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιστρέψει τα εμπορεύματα για λογαριασμό του Έμπορα, το κόστος αποστολής από τον Χρήστη στον Έμπορα θα παρακρατηθεί από το συνολικό ποσό επιστροφής.
17. Κατά την επιστροφή το εμπόρευμα πρέπει να έχει τοποθετηθεί στην πρωτότυπή του συσκευασία και να μην φέρει ίχνη χρήσης ή αλλαγής της εμπορικής του όψης.
18. Ο Έμπορος έχει δικαίωμα να αναβάλλει την επιστροφή χρημάτων έως την παραλαβή του εμπορεύματος ή έως που του δοθεί αποδεικτικό στοιχείο ότι το εμπόρευμα έχει σταλεί πίσω, αναλόγως ποιο από τα δύο συμβάντα έλαβε χώρα πρώτο
19. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν τηρήσει την υποχρέωσή του για επιστροφή του εμπορεύματος χωρίς να ενημερώσει τον Έμπορο για την καθυστέρηση και χωρίς να αναφέρει βάσιμους λόγους για αυτό, θεωρείται ότι έχει αποσύρει τη δήλωσή του για
άσκηση του δικαιώματος του να καταγγείλει τη Σύμβαση.
20. Σε περίπτωση που σχετικά με την εκπλήρωση της Σύμβασης ο Έμπορος έχει κάνει έξοδα και ο Χρήστης καταγγείλει τη Σύμβαση, ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το ανάλογο ποσό για τα έξοδα που έγιναν ή να απαιτήσεις την πληρωμή τους.
21. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση που το αντικείμενο της Σύμβασης είναι εξατομικευμένο ή φέρει ίχνη χρήσης.
22. Ο Έμπορος εγγυημένα επιστρέφει στον Χρήστη το ποσό που αυτός κατέβαλλε για τα εμπορεύματα, τα οποία έχουν επιστραφεί. Το ποσό που θα επιστραφεί με την τήρηση όλων των απαιτήσεων για την επιστροφή του εμπορεύματος στον Έμπορα είναι το ποσό για τα επιστρεφόμενα προϊόντα και το ποσό, που πληρώθηκε για Τυποποιημένη αποστολή (Εάν η παραγγελία που έγινε από τον Χρήστη είναι με επιλογή Αποστολή «Εξπρές», το ποσό που πληρώθηκε για αποστολή «Εξπρές» δεν θα επιστραφεί). Εάν ο Χρήστης επιλέξει να επιστρέψει μόνο μέρος από τα προϊόντα που αγοράστηκαν, το ποσό
που πληρώθηκε για Τυποποιημένη αποστολή δεν θα επιστραφεί.
Εάν τα εμπορεύματα πληρώθηκαν με αντικαταβολή, το ποσό επιστρέφεται μόνο μέσω τραπέζης στο τραπεζικό λογαριασμό που ο Χρήστης υπέδειξε. Η επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν με αντικαταβολή δεν μπορεί να γίνει με αντικαταβολή. Όλα τα δέματα που αποστέλνονται από έναν Χρήστη προς τον Έμπορο με αντικαταβολή δεν θα γίνονται δεκτά. Εάν το εμπόρευμα πληρώθηκε με τραπεζική κάρτα στον διαδικτυακό τόπο του Έμπορα, το ποσό αυτόματα θα επιστέφεται στην τραπεζική κάρτα με την οποία πληρώθηκε. Εάν τα εμπορεύματα πληρώθηκαν μέσω τραπέζης, το ποσό θα επιστρέφεται
στο τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο έγινε η μεταφορά χρημάτων για την πληρωμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή εμπορευμάτων στα οποία έχει εφαρμοστεί έκπτωση μπορείτε να ανατρέξετε το άρθρο 46 των Γενικών Όρων.
22а. Λόγω της φύσης των προϊόντων, το δικαίωμα για επιστροφή δεν ισχύει για τις μάσκες προσώπου. Το δικαίωμα επιστροφής όσο αφορά τις μάσκες ισχύει μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί εργοστασιακό ελάττωμα. Σε τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εγγυήσεις και καταγγελίες
23. Ό Χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγείλει για οποιαδήποτε μη
αντιστοιχία του προϊόντος ή της υπηρεσίας με αυτό/ αυτή που έχει συμφωνηθεί/ έχει παραγγελθεί, όταν μετά από την παραλαβή διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ του εμπορεύματος και της περιγραφής του στην Σύμβαση Πώλησης.
24. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για διαφορές σε χρώματα, οι οποίες οφείλονται στις φυσιολογικές διαφορές αναπαραγωγής χρωμάτων των διαφόρων μοντέλων οθονών.
26. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τη φυσιολογική φθορά των εμπορευμάτων.
27. Οποιαδήποτε μη αντιστοιχία των καταναλωτικών εμπορευμάτων με την περιγραφή τους στη Σύμβαση Πώλησης τους, η οποία παρουσιάζεται μέσα σε 6 μήνες από την παραλαβή του εμπορεύματος, θεωρείται ότι υπήρχε κατά την παραλαβή του, εκτός εάν δεν αποδειχθεί ότι η έλλειψη αντιστοιχίας οφείλεται στη φύση του προϊόντος ή στο χαρακτήρα της μη αντιστοιχίας.
28. Ο Χρήστης δεν δύναται να αμφισβητήσει την αντιστοιχία του καταναλωτικού
εμπορεύματος με την περιγραφή του στη Σύμβαση Πώλησης όταν:
- κατά τη σύναψη της Σύμβασης γνώριζε ή δεν μπορούσε να μην γνωρίζει για την έλλειψη αντιστοιχίας,
- η έλλειψη αντιστοιχίας οφείλεται σε υλικά, τα οποία διατέθηκαν από τον Χρήστη.
29. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να καταγγείλει το προϊόν ή την υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν ο παραγωγός ή ο Έμπορος προσφέρει εμπορική εγγύηση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας.
30. Όταν η ικανοποίηση της αξίωσης γίνεται μέσω αντικατάστασης του εμπορεύματος με άλλο, που αντιστοιχεί στο συμφωνημένο, ο Έμπορος θα διατηρήσει τους πρωταρχικούς όρους της εγγύησης.
31. Κατά την υποβολή της καταγγελίας ο Χρήστης δύναται να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που πλήρωσε, να απαιτήσει την ανταλλαγή του προϊόντος με άλλο που αντιστοιχεί στα συμφωνημένα ή να απαιτήσει έκπτωση από την τιμή.
32. Η καταγγελία υποβάλλεται προφορικά μέσω τηλεφώνου που υποδεικνύεται από τον Έμπορο ή γραπτά μέσω της αναφερόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης, μέσω ταχυδρομείου ή με υποβολή της στην Εταιρεία. Ο Έμπορος διαθέτει στον διαδικτυακό του τόπο πρόσβαση στο Έντυπο Καταγγελιών και Επιστροφής.
33. Κατά την υποβολή της καταγγελίας ο Χρήστης αναφέρει το αντικείμενο που
καταγγέλλει, τον τρόπο που προτιμά για την ικανοποίηση της αξίωσης του, το ποσό της αξίωσής και τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.
34. Κατά την υποβολή της καταγγελίας ο Χρήστης απαραίτητα πρέπει να επισυνάψει και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η αξίωση του, δηλαδή:
- απόδειξη ή τιμολόγιο,
- πρωτόκολλα, πράξεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη αντιστοιχία μεταξύ του
προϊόντος και της περιγραφής του στη Σύμβαση,
- άλλα έγγραφα, που αποδεικνύουν την αξίωση βάσει αιτιολογίας και μεγέθους.
35. Καταγγελία κατά καταναλωτικών προϊόντων μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δύο έτη από την παραλαβή του εμπορεύματος, αλλά όχι αργότερα από δύο μήνες μετά από τη διαπίστωση της μη αντιστοιχίας με τα συμφωνημένα.
36. Η προθεσμία παύει να τρέχει για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του χρήστη για επίλυση της διαφοράς.
37. Σε περίπτωση που ο Έμπορος έχει δώσει εμπορική εγγύηση για το εμπόρευμα και η προθεσμία της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από τις προθεσμίες για υποβολή καταγγελίας
σύμφωνα με την παράγραφο 1 η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί έως τη λήξη της εμπορικής εγγύησης.
38. Η υποβολή καταγγελίας δεν συνιστά εμπόδιο για την κατάθεση δικαστικής αγωγής.
39. Ο Έμπορος διατηρεί Μητρώο Καταγγελιών για τις καταγγελίες που έγιναν. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστη αποστέλνεται έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός της καταγγελίας στο Μητρώο και το είδος του εμπορεύματος.
40. Όταν ο Έμπορος ικανοποιήσει την αξίωση, εκδίδει πράξη για το γεγονός αυτό, η οποία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα και το ένα αντίτυπο αποστέλνεται υποχρεωτικά στον Χρήστη.
41. Σε περίπτωση βάσιμης καταγγελίας, ο Έμπορος επισκευάζει το εμπόρευμα έτσι ώστε να αντιστοιχεί στα συμφωνημένα στη Σύμβαση Πώλησης μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της καταγγελίας από τον Χρήστη.
41.1. Σε περίπτωση που το εμπόρευμα δεν επισκευαστεί έως τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ο Χρήστης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση και το ποσό που πλήρωσε να του επιστραφεί ή να απαιτήσει τη μείωση της τιμής του καταναλωτικού εμπορεύματος σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.
41.2. Η επισκευή του καταναλωτικού εμπορεύματος σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης είναι δωρεάν για τον Χρήστη. Δεν οφείλει να καλύψει τα έξοδα αποστολής του καταναλωτικού προϊόντος ή τα έξοδα για τα υλικά και την εργασία που σχετίζονται με την επισκευή του, και δεν υφίσταται σημαντική ταλαιπωρία.
42. Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας του καταναλωτικού προϊόντος με τα αναφερόμενα στη Σύμβαση Πώλησης και όταν ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος από την απόφαση σχετική με την καταγγελία του, δύναται να επιλέξει μεταξύ μίας εκ των δύο δυνατοτήτων:
- τη λύση της Σύμβασης και επιστροφή του ποσού που πλήρωσε,
- τη μείωση της τιμής.
43. Ο Χρήστης δεν δύναται να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε ή τη μείωση της τιμής του εμπορεύματος, όταν ο Έμπορος συμφωνήσει να αντικαταστήσει το εμπόρευμα με ένα καινούριο ή να επισκευάσει το εμπόρευμα εντός ενός μηνός από την υποβολή της καταγγελίας του Χρήστη.
44. Ο Έμπορος είναι υποχρεωμένος να ικανοποιήσει την απαίτηση για λύση της
Σύμβασης και να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε από τον Χρήστη όταν έχει ικανοποιήσει τρεις καταγγελίες του Χρήστη επισκευάζοντας το ίδιο εμπόρευμα στο πλαίσιο της εγγύησης και παρουσιαστεί επόμενη μη αντιστοιχία του εμπορεύματος με τα συμφωνημένα στη Σύμβαση Πώλησης.
45. Ο Χρήστης δεν δύναται να απαιτήσει τη λύση της Σύμβασης εάν η μη αντιστοιχία του καταναλωτικού εμπορεύματος με την περιγραφή του στη Σύμβαση είναι αμελητέα.
46. Σε περίπτωση που στη στιγμή της αγοράς του εμπορεύματος ισχύει προώθηση για ποσοστιαία έκπτωση του κάθε προϊόντος, κατά την επιστροφή ενός εκ’ των προϊόντων που αγοράστηκαν, στον πελάτη θα επιστραφεί η πραγματική τιμή που πλήρωσε για το προϊόν. Η έκπτωση μοιράζεται μεταξύ των προϊόντων που αγοράστηκαν.


Πνευματική ιδιοκτησία
47. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω σε όλα τα υλικά και τους πόρους, που έχουν τοποθετηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Εμπόρου (συμπεριλαμβανομένων βάσεις δεδομένων), είναι αντικείμενο προστασίας του Νόμου περί των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, ανήκουν στον Έμπορο ή στο πρόσωπο που αναφέρεται και που έδωσε τα δικαιώματα χρήσης στον Έμπορο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
48. Σε περίπτωση αντιγραφής ή αναπαραγωγής των πληροφοριών εκτός του
επιτρεπόμενου ορίου, όπως και κάθε άλλο είδος παραβίαση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στους πόρους του Εμπόρου, ο Έμπορος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για θετικές και αποθετικές ζημιές που υπέστη έως το ποσό της ζημιάς.
49. Εκτός των περιπτώσεων που έχει συμφωνηθεί ρητά, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να αναπαραγάγει, αλλάζει, διαγράφει, δημοσιεύει, διανέμει και ανακοινώνει με άλλο τρόπο τους πληροφοριακούς πόρους που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Εμπόρου.
50. Ο Έμπορος υποχρεώνεται να φροντίσει για και να εξασφαλίσει στον Χρήστη
δυνατότητα για κανονική πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
51. Ο ‘Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο Έμπορος έχει δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, κατά τη κρίση του, να διαγράψει πληροφορίες και υλικό που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του.
Τερματισμός και λύση της Σύμβασης
52. Ο Έμπορος έχει δικαίωμα κατά τη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση, να τερματίσει τη Σύμβαση μονομερής, σε περίπτωση που θα διαπιστώσει ότι η προσφερόμενές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σε παραβίαση των παρόντων Γενικών Όρων, της νομοθεσίας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας και των κοινά αποδεκτών κανόνων ηθικής.
53. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους, η Σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων τερματίζεται με τον τερματισμό της δραστηριότητας του Εμπόρου ή με τον τερματισμό της υποστήριξης του διαδικτυακού του τόπου.
54. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται άνω, ο κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση στέλνοντας προειδοποίηση μια εβδομάδα πριν τη λύση προς τον άλλο συμβαλλόμενο σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση.
55. Η γραπτή μορφή της Σύμβασης θεωρείται ότι τηρήθηκε με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), με την επιλογή ενός ηλεκτρονικού κουμπιού σε μια σελίδα που συμπληρώνεται ή επιλέγεται από τον Χρήστη ή με επιλογή πεδίου (τσεκ μποξ) στην ιστοσελίδα κ.λπ., όσο η δήλωση εγγράφθηκε με τέτοιο τεχνικό τρόπο ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί.

Ρήτρα διάσωσης
56. Οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι σε περίπτωση που κάποιο/ κάποιους από τους Γενικούς Όρους ακυρωθεί/ ακυρωθούν, αυτό δεν θα ακυρώσει όλη τη Σύμβαση ή άλλα μέρη αυτής. Οι άκυροι όροι θα αντικατασταθούν από τις υποχρεωτικές διατάξεις του Νόμου ή σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική.
Αλλαγή των Γενικών Όρων
57. Ο Έμπορος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Χρήστη για
οποιαδήποτε αλλαγή των Γενικών Όρων μέσα σε 7 ημέρες από τη στιγμή που η αλλαγή αυτή έλαβε χώρα μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήσης.
58. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Γενικών Όρων, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς να αναφέρει τον λόγο και χωρίς να οφείλει την πληρωμή αποζημίωσης ή χωρίς να του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο. Για να ασκήσει τούτο το δικαίωμά του, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει τον Έμπορο μέσα σε έναν μήνα από την παραλαβή του μηνύματος που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο.
59. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν ασκήσει το δικαίωμα του να καταγγείλει τη
Σύμβαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους παρόντες Γενικούς Όρους, θεωρείται ότι η αλλαγή έγινε δεκτή χωρίς αντιρρήσεις.
Εφαρμοστέο δίκαιο
60. Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.
Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα για επιστροφή εμπορευμάτων και καταγγελία:
Έντυπο επιστροφής εμπορευμάτων
Έντυπο καταγγελίας


Ταυτοποίηση
Ο Έμπορος μπορεί να ταυτοποιήσεις των Χρηστών του διαδικτυακού τόπου μέσω αποθήκευσης αρχείων καταγραφής (log files) στον διακομιστή της ιστοσελίδας.
Ο Έμπορος έχει δικαίωμα να συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες που αφορούν τους Χρήστες βάσει και για τους σκοπούς της εκτέλεσης των Γενικών Όρων της Σύμβασης που έχει συνάψει με τον Χρήστη. Οι πληροφορίες μέσω τις οποίες η ταυτότητα του ατόμου μπορεί να προσδιοριστεί μπορεί να περιλαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που το πρόσωπο θα διαθέσει οικειοθελώς κατά την εγγραφή του. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν και
οποιεσδήποτε πληροφορίες που ο Χρήστης εισάγει, χρησιμοποιεί ή διαθέτει κατά τη χρήση υπηρεσιών.
Ο Έμπορος μπορεί να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο στις
προβλεπόμενες από τον Νόμο περιπτώσεις και στις προβλεπόμενες από τον Νόμο συνθήκες ή μετά από τη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών.

Όροι αποστολής εμπορευμάτων
Η αποστολή εμπορευμάτων που παραγγέλθηκαν πραγματοποιείται με τις ακόλουθες μεθόδους:
- μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών από τρίτο πρόσωπο.
Η αποστολές γίνονται στη διεύθυνση του Χρήστη ή στο γραφείο της εταιρείας
ταχυμεταφοράς στη Βουλγαρική Δημοκρατία, εκτός εάν στον διαδικτυακό τόπο δεν αναφέρεται άλλο. Οι χρέωση για την αποστολή, που καταβάλλεται από τον Χρήση για την αποστολή, είναι σταθερή και αναφέρονται στη σελίδα «Αποστολή». Πριν την αποστολή των προϊόντων που παραγγέλθηκαν, ο Έμπορας δικαιούται να επικοινωνήσει με τον Χρήστη στο τηλέφωνο που ο ίδιος έχει δηλώσει, για να συμφωνηθούν οι λεπτομερείς σχετικά με την παραγγελία ή/ και την αποστολή. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για μη εκτέλεση της παραγγελίας στις περιπτώσεις που ο Χρήσης έχει παράσχει λανθασμένα, ελλιπή ή / και ανακριβή στοιχεία, συμπεριλαμβανόμενα και όταν έχει δηλώσει μια ελλιπή, ανακριβή ή πλασματική διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου.
Η αποστολή πραγματοποιείται στις προθεσμίες που αναφέρονται κάτω από κάθε επιλογή αποστολής στο τμήμα παραγγελιών της διεπαφής. Σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να επιμηκύνει την προθεσμία παράδοσης.
Τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν παραδίδονται έναντι υπογραφής του παραλήπτη.
Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις διαθέσιμες μεθόδους αποστολής και πληρωμής ή/ και τους όρους που ισχύουν σχετικά μ’ αυτές ανά πάσα στιγμή
δημοσιεύοντας τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής και πληρωμής στον διαδικτυακό του τόπου χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη επεξεργάζονται από τον Έμπορα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να ανατρέξετε την ενότητα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ»
H “LM FASHION” OOD διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει, αλλάζει ή τερματίζει την ισχύ των Γενικών Όρων χωρίς προειδοποίηση. Οι ενημερωμένοι Γενικοί Όροι πάντα θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.soonmama.gr

 

Πολιτική Απορρήτου
Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:
H “LM FASHION” OOD είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Φορέα
Καταχωρίσεων με Ενιαίο Κωδικό Αναγνώρισης: 204203797, με έδρα και διεύθυνση διοικήσεως:
οδός Zavodska 2, Pazardzhik
Τηλέφωνο: +30 21 1199 0313
Ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@soonmama.gr

Λόγοι και σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των ακόλουθων λόγων:
● Βάσει της Σύμβασης που συνάψαμε με σκοπό την εκτέλεση των υποχρεώσεων μας σχετικά μ’ αυτή,
● Βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας - ο σκοπός αναφέρεται για κάθε συγκεκριμένη περίιπτωση,
● Βάσει προβλεπόμενης από τον Νόμο υποχρέωσης.
Στις επόμενες παραγράφους θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανάλογα με τους λόγους για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές και προ-συμβατικές μας υποχρεώσεις και για να κάνουμε χρήση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που συνάψαμε με εσάς.

Σκοποί επεξεργασίας:
● διαπίστωση της ταυτότητάς σας,
● διαχείριση και εκτέλεση των αιτημάτων σας και την εκτέλεση της Συμβάσης που έχουμε συνάψει,
● κατάρτιση πρότασης για σύναψη Σύμβασης,
● προετοιμασία και αποστολή απόδειξης/ τιμολογίου για τις υπηρεσίες μας που χρησιμοποιείτε,
● για να εξασφαλίσουμε την ολοκληρωμένη σας εξυπηρέτηση όπως και για να εισπράξουμε τα οφειλόμενα ποσά για υπηρεσίες που προσφέραμε
● για τη διατήρηση της αλληλογραφίας σχετικά με παραγγελίες που έγιναν, για την επεξεργασία αιτημάτων, για την αναφορά προβλημάτων κ.λπ.
● για την πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις υπηρεσίες μας που χρησιμοποιείτε,
● για την ανάλυση της ιστορίας του πελάτη,
● για να διαπιστώσουμε ή/ και να αποτρέψουμε μη νόμιμες ενέργειες ή ενέργειες που είναι αντίθετες με τους όρους μας για τις ανάλογες υπηρεσίες.
Στοιχεία τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει αυτού:
Βάσει της Σύμβασης που συνάψαμε επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες για το είδος και το περιεχόμενο της συμβατικής σχέσης, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τη συμβατική έννομη σχέση, συμπεριλαμβανόμενα και:
● προσωπικά δεδομένα για εξασφάλιση της επικοινωνίας - διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο
● στοιχεία ταυτοποίησης - όνομα, πατρώνυμο, επώνυμο, μοναδικός αριθμός πολίτη ή προσωπικός αριθμός αλλοδαπού, μόνιμη διεύθυνση κατοικίας,
● στοιχεία για τις παραγγελίες που έγιναν,
● αλληλογραφία σχετικά με την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολές, πληροφορίες για τα αιτήματα σας για λύση προβλημάτων, καταγγελίες, αιτήσεις, παράπονα, αναπληροφόρηση, που λαμβάνουμε από εσας,
● πληροφορίες που σχετίζονται με την πιστωτική ή τη χρεωστική σας κάρτα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή άλλες τραπεζικές ή πληροφορίες πληρωμής σχετικά με τις πληρωμές που έγιναν.

Άλλες πληροφορίες όπως:
● Αριθμός πελάτη, κωδικός ή άλλος αριθμός αναγνώρισης, που δημιουργήθηκε για την ταυτοποίηση
● IP διεύθυνση κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας,
● Δημογραφικά στοιχεία
● Στοιχεία για το προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
● Πληροφορίες για τις ενέργειές σας στο διαδικτυακό μας τόπο
Η επεξεργασία των άνω αναφερομένων προσωπικών δεδομένων για μας είναι υποχρεωτική για να μπορούμε να συνάψουμε μαζί σας Σύμβαση και να την τηρήσουμε. Χωρίς τα άνω αναφερόμενα στοιχεία δεν θα μπορούσαμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη Σύμβαση.
Παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.
Παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους και ο βασικός μας σκοπός είναι να σας προσφέρουμε ποιοτική, γρήγορη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Δεν διαθέτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους πριν βεβαιωθούμε ότι έχουν λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών των δεδομένων και προσπαθούμε να πραγματοποιούμε αυστηρό έλεγχο για την εκτέλεση αυτού του σκοπού. Σ’ αυτή την περίπτωση εμείς παραμένουμε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας.
Μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών (υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων):
● ταχυδρομικές εταιρείες και εταιρείες ταχυμεταφοράς και πιο συγκεκριμένα:  «DPD» ΑΔ
● πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί να συντηρούν τον εξοπλισμό, το λογισμικό, τους υπολογιστές, που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητα για τη άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας
● πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς
Πότε διαγράφουμε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για αυτόν τον λόγο
Διαγράφουμε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για αυτό τον λόγο 2 έτη μετά από τη λήξη της συμβατικής σχέσης ανεξάρτητα εάν ο τερματισμός των σχέσεων οφείλεται στη λήξη της σύμβασης, στην ακύρωσή της ή σε άλλη αιτία.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Υπάρχει πιθανότητα στον Νόμο να προβλέπεται υποχρέωση να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά
σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε επεξεργασία όπως, παραδείγματος χάριν:
● Υποχρεώσεις από τον Νόμο σχετικά με τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
● Τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την εκ’ αποστάσεως πώληση, την πώληση εκτός του καταστήματος, που προβλέπονται στον Νόμο περί προστασίας καταναλωτών,
● Παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή προστασίας καταναλωτών ή σε τρίτα πρόσωπα, που προβλέπεται στον Νόμο περί προστασίας καταναλωτών,
● Παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην κανονιστική ρύθμιση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
● Υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Νόμο περί λογιστικής και στον Φορολογικό - ασφαλιστικό κώδικα και σε άλλες κανονιστικές πράξης, σχετικά με την τήρηση νόμιμης λογιστικής.
● Παροχή πληροφοριών στα δικαστήρια και σε τρίτα πρόσωπα στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, σύμφωνα μια τους κανονισμούς που ισχύουν για τη διαδικασία.
● Επαλήθευση ηλικίας κατά τις αγορές μέσω διαδικτύου.
Πότε διαγράφουμε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για αυτόν τον λόγο
Τα στοιχεία, τα οποία συλλέγονται σχετικά με προβλεπόμενη από τον Νόμο υποχρέωση, διαγράφονται όταν η υποχρέωση για συλλογή και αποθήκευση εκπληρωθεί ή πάψει να ισχύει.
Παραδείγματος χάριν:
● σύμφωνα με τον Νόμο περί λογιστικής για την αποθήκευση και επεξεργασία λογιστικών δεδομένων - μετά από 11 χρόνια,
● υποχρεώσεις για παροχή πληροφοριών στα δικαστήρια, στα αρμόδια κρατικά όργανα κ.λπ. αιτίες, που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία - μετά από 5 χρόνια. Παροχή στοιχείων σε τρίτους Όταν βάσει Νόμου για μας προβλέπεται υποχρέωση, είναι δυνατών να διαθέσουμε προσωπικά σας δεδομένα στα αρμόδιο κρατικό όργανο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους λόγους μόνο με τη ρητή, σαφή και οικειοθελής σας συγκατάθεση. Δεν προβλέπουμε αρνητικές συνέπειες για εσάς εάν αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Ή συγκατάθεση είναι μια ξεχωριστή βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ο σκοπός της επεξεργασίας αναφέρεται σ’ αυτή και δεν καλύπτεται από τους σκοπούς που απαριθμούνται στις παρούσες πολιτικές. Εάν μας δώσετε τη σχετική συγκατάθεση και μέχρι την άρση της ή τη λήξη οποιωνδήποτε συμβατικών σχέσεων, προετοιμάζουμε για εσάς κατάλληλες
προτάσεις για προϊόντα/ υπηρεσίες, πραγματοποιώντας λεπτομερείς αναλύσεις των βασικών σας προσωπικών δεδομένων. Η λεπτομερής ανάλυσης είναι μια μέθοδος ανάλυσης, που επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω στατιστικών μοντέλων και αλγόριθμων και άλλων, που περιλαμβάνουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων όπως και διαδικασίες ψευδωνυμοποίησης και ανωνυμοποίησης τους προκειμένου να εξαχθούν πληροφορίες σχετικά
με τις τάσεις και τους διάφορους στατιστικούς δείκτες. Στοιχεία τα οποία επεξεργαζόμαστε για αυτούς τους λόγους:
Για αυτούς τους λόγους, επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα για τα οποία μας έχετε παράσχει με τη ρητή σας συγκατάθεσή. Τα συγκεκριμένα δεδομένα καθορίζονται για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Συνήθως αυτές οι πληροφορίες είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email. Παροχή δεδομένων σε τρίτους Για αυτούς τους λόγους ενδέχεται να παρέχουμε τα δεδομένα σας σε εταιρείες μάρκετινγκ,
Facebook, Google κ.λπ.

Άρση συγκατάθεσης
Οι συγκαταθέσεις που παραχωρήθηκαν μπορούν να αρθούν ανά πάσα στιγμή. Η άρση της συγκατάθεσης δεν έχει επίπτωση στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. Εάν κάνετε άρση της συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με έναν ή με όλους τους τρόπους που περιγράφονται άνω, δεν θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες για τους άνω αναφερόμενους σκοπούς. Ή άρση της συγκατάθεσης
δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης που έγινε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.
Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητο μόνο να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο ή απλά τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Πότε διαγράφουμε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για αυτούς τους λόγους;
Διαγράφουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για αυτούς τους λόγους κατόπιν αιτήματός σας ή 2 χρόνια μετά την αρχική τους συλλογή.


ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για στατικούς σκοπούς, δηλαδή για αναλύσεις στις οποίες τα αποτελέσματα είναι μόνο περίληψη και επομένως τα δεδομένα είναι ανώνυμα. Η αναγνώριση συγκεκριμένου ατόμου βάσει αυτών των πληροφοριών είναι αδύνατη. Τα δεδομένα σας μπορούν να ανωνυμοποιηθούν. Η ανωνυμοποίηση είναι μια εναλλακτική λύση στη διαγραφή
δεδομένων. Μετά την ανωνυμοποίηση, όλα τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία/ στοιχεία που επιτρέπουν να ταυτοποιηθείτε διαγράφονται αμετάκλητα. Δεν υπάρχουν κανονιστική υποχρέωση να διαγραφούν τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα, επειδή δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.
Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Για να εξασφαλίσουμε κατάλληλη προστασία των δεδομένων της εταιρείας και των πελατών μας, εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που προβλέπονται από τον Νόμο περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κανόνες για την πρόληψη παραβιάσεων και παραβιάσεων της ασφάλειας και έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος βοηθά τις διαδικασίες προστασίας και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια στην επεξεργασία, τη μετάδοση και την αποθήκευση των
δεδομένων σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πρόσθετους μηχανισμούς προστασίας όπως κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση κ.λπ.
Προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει από τρίτους: Δεν λαμβάνουμε στοιχεία από τρίτους.


Δικαιώματα των Χρηστών
Κάθε Χρήστης του διαδικτυακού τόπου απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τη Βουλγαρική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.


Ο κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα στην:
● Ενημέρωση (αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας),
● Πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα,
● Διόρθωση (εάν τα στοιχεία δεν είναι ακριβή)
● Διαγραφή προσωπικών δεδομένων (το δικαίωμα «να ξεχαστείς»),
● Στον περιορισμό επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τον εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
● Στην φορητότητα προσωπικών δεδομένων μεταξύ ξεχωριστών διαχειριστών,
● Στην προβολή αντιρρήσεων για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
● Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην αποτελέσει αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανόμενης δημιουργίας προφίλ, η οποία γεννά νομικές συνέπειες για το υποκείμενο των δεδομένων ή τον επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο σημαντικά.
● Δικαίωμα δικαστικής ή διοικητικής προστασίας σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει διαγραφή εάν υφίσταται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
● Τα προσωπικά στοιχεία δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.
● Ο Χρήστης έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
● Ο χρήστης - κάτοχος των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νομιμοί λόγοι για την επεξεργασία που να υπερισχύουν.
● Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί μη νόμιμη επεξεργασία,
● Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης ή με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους που ισχύει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
● Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σε παιδιά και η συγκατάθεση έχει δοθεί από τον γονέα/ κηδεμόνα που είναι υπεύθυνος για το παιδί.
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν:
● Αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση ο περιορισμός της επεξεργασίας ισχύει εωσότου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ελέγξει την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων,
● Η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, αλλά ο Χρήστης δεν επιθυμεί τα προσωπικά του δεδομένα να διαγραφούν, αλλά απαιτεί να περιοριστεί η χρήση τους.
● Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέων τα προσωπικά στοιχεία για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά ο Χρήστης τους απαιτεί για τη διαπίστωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
● Αντιτίθεται στην επεξεργασία εν αναμονή των αποτελεσμάτων ελέγχου σχετικά με το κατά πόσο οι νομικοί λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν των συμφερόντων του Χρήστη.

Δικαίωμα φορητότητας
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στον Υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτά τα δεδομένα σε άλλο Υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας
στο οποίο έχουν διατεθεί, όταν τα δεδομένα παρέχονται όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή συμβατική υποχρέωση και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Κατά την άσκηση του δικαιώματός του για φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει απευθείας μεταφορά προσωπικών δεδομένων από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε έναν άλλο, όταν αυτό
είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα αντίρρησης
Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποχρεούται να τερματίσει την επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι υπάρχουν βάσιμοι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ή για τη δημιουργία, την άσκηση ή την προστασία νομικών
αξιώσεων. Σε περίπτωση αντίρρησης κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η επεξεργασία θα πρέπει να διακοπεί αμέσως.

Υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή
Ο κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία κατά της μη νόμιμης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων στην Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε αρμόδιο δικαστήριο.


Διατήρηση Μητρώου
Διατηρούμε ένα μητρώο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι.
Το μητρώο αυτό περιέχει όλες τις πληροφορίες όπως ακολουθούν:
● Η επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας
● Οι σκοποί της επεξεργασίας
● Περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών προσωπικών δεδομένων
● Οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται ή πρόκειται να αποκαλυφθούν προσωπικά δεδομένα,
● συμπεριλαμβανομένων αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνές οργανώσεις.
● Όταν είναι εφικτό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες για διαγραφή των διάφορων κατηγοριών δεδομένων.
● Όταν είναι εφικτό, μια γενική περιγραφή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας.

COOKIES (Αρχεία «Μπισκοτάκια»)
Πολιτική σχετικά με τα αρχεία «Cookies»


Χρήση «cookies»
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου ή μικρά πακέτα πληροφοριών, τα οποία αποθηκεύονται μέσω του φυλλομετρητή διαδικτύου στην συσκευή σας (υπολογιστής, ταμπλέτα, φορητός υπολογιστής, τηλέφωνο), όταν επισκέπτεστε διάφορους διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Ο βασικός σκοπός των «cookies» είναι να κάνουν τον Χρήστη αναγνωρίσιμο όταν επιστρέψει στον διαδικτυακό τόπο. Κάποια «cookies» έχουν μια πιο
ιδιαίτερη εφαρμογή όπως π.χ. να απομνημονεύουν τη συμπεριφορά του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο και να διευκολύνουν τον χρήστη κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα πως λειτουργούν τα «cookies» μπορείτε να βρείτε στο
διαδίκτυο.

Πως χρησιμοποιούνται τα «cookies» σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο;
Χρησιμοποιούμε τα «cookies» σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο κυρίως για να διευκολύνουμε τη χρηστικότητα του ιστότοπου, να βελτιώσουμε την απόδοσή του και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα, δηλαδή δεν μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε ως άτομο μέσω των «cookies» στον διαδικτυακό τόπο, επομένως ο Νόμος περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων δεν εφαρμόζετε σχετικά με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα «cookies» χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνοπτική μορφή για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, η οποία μας επιτρέπει να
βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστότοπου, τις διαδρομές χρήστη και το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται.
Τι είδος «cookies» χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό μας τόπο;
«Cookies» συνεδρίας Αυτό το είδος «cookies» διευκολύνει τη χρήση του διαδικτυακού τόπου αποθηκεύοντας πληροφορίες προσωρινά, μόνο στο πλαίσιο της συνεδρίας του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται. Συνήθως οι πληροφορίες που αποθηκεύονται μέσω αυτών είναι ποια εμπορεύματα ή υπηρεσίες έχετε προσθέσει στο καλάθι, ποιες σελίδες του ιστότοπου έχετε επισκεφτεί και πώς φτάσατε στις συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτά τα «cookies» δεν συλλέγουν πληροφορίες από τη συσκευή σας και διαγράφονται αυτόματα όταν αποχωρείτε από τον διαδικτυακό τόπο ή όταν τερματίσετε τη συνεδρία του φυλλομετρητή ιστοσελίδων.

Επίμονα «cookies»
Μας δίνουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση, όπως την ανάλυση των επισκέψεων στον διαδικτυακό τόπο, τον τρόπο με τον οποίο φτάσατε στον ιστότοπο, ποιες σελίδες προβάλατε, ποιες επιλογές διαλέξατε και πού κατευθυνθήκατε μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Η παρακολούθηση αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανόμενα να διορθώσουμε τα σφάλματα και να επεκτείνουμε το περιεχόμενο. Η διάρκεια αποθήκευσης αυτού
του τύπου «cookies» ποικίλλει ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό τους.


«Cookies» τρίτων
Στο διαδικτυακό μας τόπο υπάρχουν διασυνδέσεις προς άλλους διαδικτυακούς τόπους ή ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους, όπως από το Facebook, το YouTube, το Twitter, το Google+, το LinkedIn, από τους διαδικτυακούς τόπους συνεργατών. Όταν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους ή ανοίγετε το περιεχόμενο από αυτούς, ενδέχεται να αποθηκεύονται «cookies» από αυτούς τους ιστότοπους στην συσκευή σας. Αυτά τα «cookies»
ορίζονται ως «cookies» τρίτων και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί της δημιουργίας και της διαχείρισης αυτών των «cookies». Σας συμβουλεύουμε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με αυτά και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τους διαχειρίζουν τα ανάλογα τρίτα πρόσωπα.

Πως μπορώ να διαχειρίζω τη χρήση «cookies» από αυτό τον διαδικτυακό τόπο;
Όλοι οι φυλλομετρητές ιστοσελίδων επιτρέπουν τη διαχείριση των «cookies» από έναν ειδικά δημιουργημένο φάκελο για τον σκοπό αυτό στον περιηγητή ιστού σας. Μπορείτε να αποκλείσετε την παραλαβή «cookies», να διαγράψετε όλα ή μέρος αυτών ή να ορίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση των «cookies» πριν ξεκινήσετε μια επίσκεψη στον διαδικτυακό μας τόπο. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η διαγραφή ή ο αποκλεισμός των «cookies» ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τις λειτουργίες του διαδικτυακού μας τόπου και ως
εκ τούτου, την εμπειρία χρήστη σε αυτόν.

Απενεργοποίηση ή αποκλεισμός «cookies»
Ο έλεγχος, η απενεργοποίηση ή ο αποκλεισμός των «cookies» πραγματοποιείται από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ιστοσελίδων σας. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης όλων των «cookies» ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργική παρουσίαση του διαδικτυακού τόπου, την αποτελεσματικότητά του και την πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες.

Προσφέρουμε τους ακόλουθους τύπους πληρωμής:

1. Πληρωμή με αντικαταβολή

Σε μετρητά που θα καταβάλετε στον διανομέα όταν λάβετε το δέμα.

2. Πληρωμή on-line με τραπεζική κάρτα
Τα είδη τραπεζικών καρτών που δεχόμαστε είναι η Visa και η MasterCard

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

95% των παραγγελιών που έχουμε λάβει σε εργάσιμες ημέρες αποστέλλονται μέσα σε 24 ώρες

Ο αναμενόμενος χρόνος παράδοσης είναι 2 - 3 εργάσιμες ημέρες*

Η παραγγελίες αποστέλλονται με την εταιρεία ταχυμεταφοράς ACS.

Η παράδοση μπορεί να γίνει έως:

 • Διεύθυνση πελάτη
 • Γραφεία της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS

Είδη παράδοσης:

Τυπική παράδοση - €3.90 ( Για παραγγελίες αξίας μεταξύ €23 και €149,99)
Τυπική παράδοση - €4.50 (Για παραγγελίες αξίας €22,99)
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - Για παραγγελίες αξίας άνω των €150

Εάν έχετε ανάγκη από περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!

Όταν η παραγγελία σας έχει αποσταλεί θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail σας (τσεκάρετε τον φάκελο Spam) ή SMS με τον αριθμό φορτωτικής. Αυτός είναι ο αριθμός της φορτωτικής της εταιρείας ταχυμεταφορών DPD. Οι ταχυμεταφορείς της DPD παραδίδουν το δέμα στους ταχυμεταφορείς της ACS.
Έως 1 εργάσιμη μέρα μπορούμε να σας διαθέσουμε τη φορτωτική της ACS. Εάν έχετε ανάγκη από τη φορτωτική της ACS, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Παρακολουθήστε τα δέματα με την χρήση της φορτωτικής της ACS ΕΔΩ.

* Η «LM FASHION» EOOD δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση της παράδοσης για την οποία ευθύνεται η εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Θέλουμε όλοι να είναι ικανοποιημένοι από τις αγορές τους από τον διαδικτυακό τόπο www.soonmama.gr, αλλά σε περίπτωση που αυτό δεν κατέστη δυνατό έχετε δικαίωμα να αλλάξετε ή να επιστρέψετε εμπορεύματα που αγοράσατε μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους.

ΑΛΛΑΓΗ


Παρακαλούμε να μη στέλνετε μόνοι σας το δέμα προς εμάς. Εμείς θα ζητήσουμε να έρθει εκπρόσωπος εταιρείας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνσή σας.*

1. Ελέγξτε στον διαδικτυακό τόπο εάν το καινούριο προϊόν που επιθυμείτε να λάβετε είναι διαθέσιμο στο μέγεθος που επιθυμείτε. Συσκευάστε τα ενδύματα τα οποία θέλετε να αλλάξετε.

2. Στείλτε μας το έντυπο, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από ΕΔΩ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@soonmama.gr

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

3. Όταν μας στείλετε το ηλεκτρονικό μήνυμα, θα ζητήσουμε εκπρόσωπος της εταιρείας ταχυμεταφοράς ACS να έρθει στη διεύθυνσή σας.
(Η εταιρεία ταχυμεταφοράς πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες **)
Δεν υπάρχει ανάγκη να εκτυπώσετε τίποτα. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ταχυμεταφοράς που θα σας επισκεφτεί θα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

** Παρακαλούμε εάν δεν επικοινωνήσουν μαζί σας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες, επικοινωνήστε μαζί μας.

4. Όταν παραλάβουμε το δέμα, θα σας στείλουμε τα καινούρια ρούχα μέσα σε 1-2 εργάσιμες ημέρες. Το καινούριο δέμα θα είναι με αντικαταβολή που θα ανέρχεται στο ποσό των 4.50 (χρέωση αποστολή και επεξεργασία αντικατάστασης).

Οι όροι αντικατάστασης ισχύουν μόνο στη περίπτωση της πρώτης αντικατάστασης. Εάν έχετε ανάγκη από δεύτερη αντικατάσταση, επιστρέψτε το προϊόν και κάντε καινούρια παραγγελία στον διαδικτυακό μας τόπο.

Τι γίνεται όταν υπάρχει διαφορά στις τιμές των προϊόντων;

Σε περίπτωση που πρέπει να σας επιστρέψουμε ποσό, διαθέστε αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στο έντυπο αλλαγής. Εάν η παραγγελία εξοφλήθηκε μέσω διαδικτύου με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα, το ποσό επιστρέφεται αυτόματα σ’ αυτή την κάρτα.
Σε περίπτωση που χρειάζεται να καταβληθεί πρόσθετο ποσό, θα συμπεριλάβουμε το ποσό αυτό στην αντικαταβολή του δεύτερου δέματος.

Η «LM FASHION» EOOD δεν φέρει ευθύνη για δέματα που δεν έχουν αποσταλεί βάσει δικής μας παραγγελίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


1. Συσκευάστε τα προϊόντα τα οποία θέλετε να επιστρέψετε.

2. Στείλτε μας το έντυπο που μπορείτε να κατεβάσετε από ΕΔΩ  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@soonmama.gr
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

3. Όταν μας στείλετε το ηλεκτρονικό μήνυμα μπορούμε να στείλουμε εκπρόσωπο της εταιρείας ταχυμεταφοράς ACS στη διεύθυνσή σας. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ταχυμεταφοράς θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες**.
Δεν είναι ανάγκη να εκτυπώσετε τίποτα. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ταχυμεταφοράς θα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

**Παρακαλούμε εάν δεν επικοινωνήσουν μαζί σας μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Η χρέωση επιστροφής που θα παρακρατηθεί από το συνολικό ποσό επιστροφής θα είναι €4.50 

Προσοχή!

 • Τα έξοδα μεταφοράς σε περίπτωση επιστροφής εμπορεύματος είναι για λογαριασμό του πελάτη.
 • Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει τον μεταφορέα. Η «LM FASHION» EOOD δεν φέρει ευθύνη για τα δέματα που έχουν αποσταλεί χωρίς δική μας προηγούμενη παραγγελία.
 • Το ποσό θα επιστραφεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων πίσω.
 • Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει εξοφληθεί με αντικαταβολή, το ποσό θα επιστραφεί στο τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα έχει δηλωθεί στο έντυπο.
 • Σε περίπτωση που η παραγγελία εξοφλήθηκε μέσω διαδικτύου με κάρτα τραπέζης, το ποσό θα επιστραφεί αυτόματα σε αυτή την κάρτα.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Παρακαλούμε να έχετε υπ’ όψη σας ότι οι μάσκες δεν μπορούν να επιστραφούν ή αντικατασταθούν λόγω της φύσης του προϊόντος.
 • Το προϊόν που έχετε αγοράσει πρέπει να έχει την πρωταρχική του εμπορική όψη, διαφυλαγμένη συσκευασία, ετικέτες και να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς.
 • Δεν πρέπει να φέρει ζημιές από μη σωστή χρήση (το εμπόρευμα δεν πρέπει να είναι σκισμένο, γρατσουνισμένο, φορεμένο, πλυμένο, σιδερωμένο, λερωμένο).
 • Σε περίπτωση επιστροφής όλων των εμπορευμάτων της παραγγελίας επιστρέφεται όλο το ποσό που πληρώθηκε για την παραγγελία (συμπεριλαμβανόμενης της τιμής αποστολής). Σε περίπτωση επιστροφής μέρους από τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί, η τιμή αποστολής δεν επιστρέφεται.
 • Εάν υπήρχε έκπτωση για το ένα εκ’ των προϊόντων: Η έκπτωση μοιράζεται μεταξύ όλων των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων από μια παραγγελία με έκπτωση θα επιστραφεί το ποσό που πραγματικά πληρώθηκε για κάθε προϊόν (με μοιρασμένη έκπτωση).
 • Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει πως να συμπληρώσει τα έντυπα αλλαγής και επιστροφής - χειρόγραφα ή στον υπολογιστή, όπως και πως να μας στείλει το έντυπο - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μαζί με το δέμα.
 • Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε περίπτωση:

- κατασκευαστικών ελαττωμάτων του εμπορεύματος,
- εσφαλμένης παράδοσης των προϊόντων,

 • Η «LM FASHION» EOOD δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού από τον πελάτη.


* Η «LM FASHION» EOOD δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν στο εμπόρευμα από τη μεταφορική εταιρεία.

** Παρακαλούμε εάν δεν επικοινωνήσουν μαζί σας μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Κλείσιμο (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Αναζήτηση

Το καλάθι μου