Παραλείπω

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου http://www.soonmama.gr
Οι παρόντες Γενικοί Όροι ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ αφενός της « LM FASHION» EOOD (Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), που θα αναφέρεται στο εξής λόγω συντομίας ως «Ο Έμπορος» και αφετέρου των Χρηστών της ιστοσελίδας
http://www.soonmama.gr , που θα αναφέρονται στο εξής λόγω συντομίας «Οι
Χρήστες».
Η «LM FASHION» EOOD είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον Νόμο περί
του εμπορίου της Βουλγαρικής Δημοκρατίας με

Ενιαίο Κωδικό Αναγνώρισης: 204203797

και διεύθυνση: 2 Zavodska str.

email: contact@soonmama.gr

τηλέφωνο: +30 21 1199 0313
Παρακαλούμε να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις προσφερόμενες από την ιστοσελίδα εμπορικές υπηρεσίες (στο εξής λόγω συντομίας θα αναφέρονται ως «Οι Υπηρεσίες»).
Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες για τη δραστηριότητα της «LM FASHION» EOOD και για τους Γενικούς Όρους Χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη «LM FASHION» EOOD, οι οποίοι ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ εμάς και κάθε πελάτη μας.
Η αποδοχή των Γενικών Όρων είναι μια αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της Σύμβασης μεταξύ του Χρήστη και του Εμπόρου.
Με την αποδοχή των Γενικών Όρων ο Χρήστης συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει της Σύμβασης, η οποία έχει συνάψει με τον Έμπορο.

Ορισμοί
Για τους σκοπούς των παρόντων Γενικών Όρων οι ακόλουθοι όροι πρέπει να νοούνται όπως ακολουθεί:
Διαδικτυακός τόπος: http://www.soonmama.gr και όλες οι ιστοσελίδες του.
Χρήστης: Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά εμπορεύματα ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες που δεν προορίζονται για την εκτέλεση εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας και κάθε φυσικό πρόσωπο που, ως συμβαλλόμενο μέρος βάσει του παρόντος Νόμου, ενεργεί εκτός του πεδίου της εμπορικής ή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Γενικοί Όροι: Οι παρόντες Γενικοί Όροι που περιλαμβάνου τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Cookies (μικρά αρχεία «μπισκοτάκια»), τους Κανόνες εγγραφής και προμήθειας, τους Κανόνες φιλικής επίλυσης διαφορών, τα Έντυπα καταγγελίας της
Σύμβασης και οποιεσδήποτε άλλες νομικά σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες
περιλαμβάνονται στον Διαδικτυακό τόπο.
Προσωπικά δεδομένα: Οι πληροφορίες για το φυσικό πρόσωπο που αποκαλύπτουν τη φυσική, την ψυχολογική, τη νοητικής, την οικογενειακή, την οικονομική, την πολιτισμική και την κοινωνική του ταυτότητα.
Εμπόρευμα: ‘Ένα κινητό υλικό αντικείμενο, με εξαίρεση των αντικειμένων που
πωλούνται αναγκαστικά με τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή μέσω άλλων
μέτρων από τα εξουσιοδοτημένα από τον Νόμο όργανα, όπως και αντικείμενα που έχουν εγκαταλειφθεί ή κατασχεθεί εις όφελος του κράτους και προσφέρονται προς πώληση από κρατικά όργανα. Εμπορεύματα είναι και το νερό, το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια, όταν προσφέρονται για πώληση σε πακέτα με ορισμένο όγκο ή είναι με περιορισμένη ποσότητα.
Σύμβαση πώλησης: Η σύμβαση βάσει της οποίας ο Έμπορος μεταφέρει ή αναλαμβάνει την ευθύνη να μεταφέρει την κυριότητα των εμπορευμάτων στον καταναλωτή, ενώ ο καταναλωτής πληρώνει ή αναλαμβάνει την ευθύνη να πληρώσει το αντίτιμο για αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων το αντικείμενο των οποίων είναι ταυτόχρονα αγοροπωλησία αντικειμένων και υπηρεσιών.
Διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών: Η διαδικασία
εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, η οποία πληροί τις απαιτήσεις του
παρόντος Νόμου και η οποία διενεργείται από φορέα εναλλακτικής επίλυσης
καταναλωτικών διαφορών.
Παρεχόμενες υπηρεσίες
1. Στον διαδικτυακό τόπο οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν Συμβάσεις
αγοραπωλησίας για τα προσφερόμενα από τον Έμπορο εμπορεύματα.
Παραγγελία
2. Οι Χρήστες χρησιμοποιούν τη διεπαφή χρήστη του διαδικτυακού τόπου για να
συνάπτουν συμβάσεις με τον Έμπορο για τα προσφερόμενα εμπορεύματα.
2.1. Η Σύμβαση αγοραπωλησίας θεωρείται ότι συνάφθηκε από τη στιγμή της
επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον Έμπορο.
2.2. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος, ο Έμπορος επιφυλάσσεται το δικαίωμά του να μην δεχθεί την παραγγελία.
2.3. Αφού επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα προσφερόμενα στον διαδικτυακό τόπο του Εμπόρου προϊόντα, ο Χρήστης πρέπει να το/ τους προσθέσει στο Καλάθι Αγορών.
2.4. Ο Χρήστης πρέπει να διαθέσει στοιχεία αποστολής της παραγγελίας και να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια να επιβεβαιώσει την παραγγελία του μέσω της διεπαφής χρήστη του διαδικτυακού τόπου.
2.5. Μετά την καταχώριση της παραγγελίας, ο Χρήστης λαμβάνει επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS ότι η παραγγελία του έγινε δεκτή.
3. Ο Έμπορος έχει δικαίωμα να αρνηθεί να συνάψει Σύμβαση με έναν Χρήστη με μη ορθή συμπεριφορά.
3.1. Ο Έμπορος έχει δικαίωμα να χειρίζεται έναν Χρήστη ως χρήστη με μη ορθή
συμπεριφορά στις περιπτώσεις που:
Ο Χρήστης δεν τηρεί τους Γενικούς Όρους,
Αποδεδειγμένα έχει διαπιστωθεί μια μη ορθή, αλαζονική ή αγενή συμπεριφορά του Χρήστη ως προς τους εκπροσώπους του Εμπόρου,
Έχουν διαπιστωθεί συστηματικές καταχρήσεις του Χρήστη ως προς τον Έμπορο.
Τιμές
4. Οι τιμές των προσφερόμενων εμπορευμάτων είναι αυτές που αναφέρονται στον
διαδικτυακό τόπο του Εμπόρου τη στιγμή της παραγγελίας, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει προφανές λάθος.
4.1. Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις που προβλέπεται η επιβολή του.
5. Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και χωρίς
προειδοποίηση τις τιμές των προσφερόμενων στον διαδικτυακό τόπου προϊόντων, αλλά οι αλλαγές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση όσο αφορά τις παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.
6. Ο Έμπορος μπορεί να κάνει εκπτώσεις στην τιμή των προσφερόμενων στον
διαδικτυακό τόπο προϊόντων, σύμφωνα με την Βουλγαρική νομοθεσία και τους κανόνες που ορίστηκαν από τον ίδιο τον Έμπορο. Οι κανόνες που εφαρμόζονται για τέτοιες εκπτώσεις αναφέρονται στον σημείο όπου εμφανίζεται η έκπτωση. Οι εκπτώσεις μπορούν να γίνουν με διάφορους τρόπους (παραδείγματος χάριν - προωθήσεις, έκπτωση μονίμου πελάτη, εκπτώσεις που προσφέρονται προσωπικά, τυχαία ή ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή σε καταναλωτικές έρευνες).
6.1. Τα διάφορα είδη εκπτώσεων δεν συνδυάζονται για την παραγγελία του ίδιου
εμπορεύματος.

Πληρωμή
7. Όταν ο Χρήστης επιστρέφει εμπόρευμα χρησιμοποιώντας το δικαίωμα επιστροφής του ποσού που πληρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό επιστροφής μειώνεται με το ποσό της έκπτωσης που έχει εφαρμοστεί και μόνο η πραγματική τιμή που πληρώθηκε υπόκειται σε επιστροφή.
8. Ο Χρήστης μπορεί να πληρώσει την τιμή των προϊόντων που παράγγειλε
χρησιμοποιώντας μία από τις αναφερόμενες στον διαδικτυακό τόπο επιλογές πληρωμής.
Η πληρωμή των προϊόντων στον διαδικτυακό τόπο μπορεί να γίνει με μία από τις εξής μεθόδους:

  • Αντικαταβολή
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
  • Μέσω τραπεζικών καρτών VISA και MasterCard

9. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει την αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφοράς και την πληρωμή με αντικαταβολή, πρέπει να καταβάλλει την τιμή των εμπορευμάτων και την τιμή για την ταχυμεταφορά στον διανομέα κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
10. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει μια μέθοδο πληρωμής που περιλαμβάνει τρίτο πρόσωπο - προμηθευτής υπηρεσιών πληρωμής, ο Χρήστης μπορεί να δεσμεύεται με τις διατάξεις και τους όρους αυτού του τρίτου.
11. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη εάν μια μέθοδος πληρωμής, η οποία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες τρίτου πρόσωπού - ενός προμηθευτή υπηρεσιών πληρωμής, δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο Έμπορος.

Καταγγελία Σύμβασης και αλλαγή
12. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον ίδιο τον Χρήστη ή από τρίτο πρόσωπο χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς να οφείλει να καταβάλλει αποζημίωσης ή να του επιβληθεί χρηματική ποινή.
13. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα που απορρέει από το άρθρο αυτό, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει με σαφήνεια τον Έμπορο για την απόφασή του να καταγγείλει τη Σύμβαση αναφέροντας τα εμπορεύματα, τα οποία επιθυμεί να επιστρέψει, εγγράφοντας όλα τα στοιχεία της παραγγελίας και της αποστολής, συμπεριλαμβανόμενα αλλά όχι μόνο: το περιεχόμενο και η αξία της παραγγελίας, τα στοιχεία του προσώπου που έδωσε την παραγγελία, τα στοιχεία του προσώπου που παρέλαβε την παραγγελία και η ημερομηνία της παραγγελίας.
14. Ό Έμπορος δημοσιεύει στον διαδικτυακό του τόπο το έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης - Έντυπο επιστροφής εμπορευμάτων.
15. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας ο Έμπορος παρέχει στον Χρήστη δυνατότητα επιλογής: να συμπληρώσει και να στείλει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου το τυποποιημένο έντυπο για ακύρωση ή να στείλει άλλο έγγραφο με σαφή περιεχόμενο.
16. Ο Χρήστης υποχρεώνεται να επιστρέψει το εμπόρευμα για δικό του λογαριασμό μαζί με την απόδειξη και το τιμολόγιο, εάν έχουν εκδοθεί, παραδίδοντας τους στον Έμπορο ή σε εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο μέσα σε 14 ημερών από την ημερομηνία στην οποία ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του να καταγγείλει τη Σύμβαση. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιστρέψει τα εμπορεύματα για λογαριασμό του Έμπορα, το κόστος αποστολής από τον Χρήστη στον Έμπορα θα παρακρατηθεί από το συνολικό ποσό επιστροφής.
17. Κατά την επιστροφή το εμπόρευμα πρέπει να έχει τοποθετηθεί στην πρωτότυπή του συσκευασία και να μην φέρει ίχνη χρήσης ή αλλαγής της εμπορικής του όψης.
18. Ο Έμπορος έχει δικαίωμα να αναβάλλει την επιστροφή χρημάτων έως την παραλαβή του εμπορεύματος ή έως που του δοθεί αποδεικτικό στοιχείο ότι το εμπόρευμα έχει σταλεί πίσω, αναλόγως ποιο από τα δύο συμβάντα έλαβε χώρα πρώτο
19. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν τηρήσει την υποχρέωσή του για επιστροφή του εμπορεύματος χωρίς να ενημερώσει τον Έμπορο για την καθυστέρηση και χωρίς να αναφέρει βάσιμους λόγους για αυτό, θεωρείται ότι έχει αποσύρει τη δήλωσή του για
άσκηση του δικαιώματος του να καταγγείλει τη Σύμβαση.
20. Σε περίπτωση που σχετικά με την εκπλήρωση της Σύμβασης ο Έμπορος έχει κάνει έξοδα και ο Χρήστης καταγγείλει τη Σύμβαση, ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το ανάλογο ποσό για τα έξοδα που έγιναν ή να απαιτήσεις την πληρωμή τους.
21. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση που το αντικείμενο της Σύμβασης είναι εξατομικευμένο ή φέρει ίχνη χρήσης.
22. Ο Έμπορος εγγυημένα επιστρέφει στον Χρήστη το ποσό που αυτός κατέβαλλε για τα εμπορεύματα, τα οποία έχουν επιστραφεί. Το ποσό που θα επιστραφεί με την τήρηση όλων των απαιτήσεων για την επιστροφή του εμπορεύματος στον Έμπορα είναι το ποσό για τα επιστρεφόμενα προϊόντα και το ποσό, που πληρώθηκε για Τυποποιημένη αποστολή (Εάν η παραγγελία που έγινε από τον Χρήστη είναι με επιλογή Αποστολή «Εξπρές», το ποσό που πληρώθηκε για αποστολή «Εξπρές» δεν θα επιστραφεί). Εάν ο Χρήστης επιλέξει να επιστρέψει μόνο μέρος από τα προϊόντα που αγοράστηκαν, το ποσό
που πληρώθηκε για Τυποποιημένη αποστολή δεν θα επιστραφεί.
Εάν τα εμπορεύματα πληρώθηκαν με αντικαταβολή, το ποσό επιστρέφεται μόνο μέσω τραπέζης στο τραπεζικό λογαριασμό που ο Χρήστης υπέδειξε. Η επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν με αντικαταβολή δεν μπορεί να γίνει με αντικαταβολή. Όλα τα δέματα που αποστέλνονται από έναν Χρήστη προς τον Έμπορο με αντικαταβολή δεν θα γίνονται δεκτά. Εάν το εμπόρευμα πληρώθηκε με τραπεζική κάρτα στον διαδικτυακό τόπο του Έμπορα, το ποσό αυτόματα θα επιστέφεται στην τραπεζική κάρτα με την οποία πληρώθηκε. Εάν τα εμπορεύματα πληρώθηκαν μέσω τραπέζης, το ποσό θα επιστρέφεται
στο τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο έγινε η μεταφορά χρημάτων για την πληρωμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή εμπορευμάτων στα οποία έχει εφαρμοστεί έκπτωση μπορείτε να ανατρέξετε το άρθρο 46 των Γενικών Όρων.
22а. Λόγω της φύσης των προϊόντων, το δικαίωμα για επιστροφή δεν ισχύει για τις μάσκες προσώπου. Το δικαίωμα επιστροφής όσο αφορά τις μάσκες ισχύει μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί εργοστασιακό ελάττωμα. Σε τέτοια περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εγγυήσεις και καταγγελίες
23. Ό Χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγείλει για οποιαδήποτε μη
αντιστοιχία του προϊόντος ή της υπηρεσίας με αυτό/ αυτή που έχει συμφωνηθεί/ έχει παραγγελθεί, όταν μετά από την παραλαβή διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ του εμπορεύματος και της περιγραφής του στην Σύμβαση Πώλησης.
24. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για διαφορές σε χρώματα, οι οποίες οφείλονται στις φυσιολογικές διαφορές αναπαραγωγής χρωμάτων των διαφόρων μοντέλων οθονών.
26. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τη φυσιολογική φθορά των εμπορευμάτων.
27. Οποιαδήποτε μη αντιστοιχία των καταναλωτικών εμπορευμάτων με την περιγραφή τους στη Σύμβαση Πώλησης τους, η οποία παρουσιάζεται μέσα σε 6 μήνες από την παραλαβή του εμπορεύματος, θεωρείται ότι υπήρχε κατά την παραλαβή του, εκτός εάν δεν αποδειχθεί ότι η έλλειψη αντιστοιχίας οφείλεται στη φύση του προϊόντος ή στο χαρακτήρα της μη αντιστοιχίας.
28. Ο Χρήστης δεν δύναται να αμφισβητήσει την αντιστοιχία του καταναλωτικού
εμπορεύματος με την περιγραφή του στη Σύμβαση Πώλησης όταν:
- κατά τη σύναψη της Σύμβασης γνώριζε ή δεν μπορούσε να μην γνωρίζει για την έλλειψη αντιστοιχίας,
- η έλλειψη αντιστοιχίας οφείλεται σε υλικά, τα οποία διατέθηκαν από τον Χρήστη.
29. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να καταγγείλει το προϊόν ή την υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν ο παραγωγός ή ο Έμπορος προσφέρει εμπορική εγγύηση του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας.
30. Όταν η ικανοποίηση της αξίωσης γίνεται μέσω αντικατάστασης του εμπορεύματος με άλλο, που αντιστοιχεί στο συμφωνημένο, ο Έμπορος θα διατηρήσει τους πρωταρχικούς όρους της εγγύησης.
31. Κατά την υποβολή της καταγγελίας ο Χρήστης δύναται να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που πλήρωσε, να απαιτήσει την ανταλλαγή του προϊόντος με άλλο που αντιστοιχεί στα συμφωνημένα ή να απαιτήσει έκπτωση από την τιμή.
32. Η καταγγελία υποβάλλεται προφορικά μέσω τηλεφώνου που υποδεικνύεται από τον Έμπορο ή γραπτά μέσω της αναφερόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης, μέσω ταχυδρομείου ή με υποβολή της στην Εταιρεία. Ο Έμπορος διαθέτει στον διαδικτυακό του τόπο πρόσβαση στο Έντυπο Καταγγελιών και Επιστροφής.
33. Κατά την υποβολή της καταγγελίας ο Χρήστης αναφέρει το αντικείμενο που
καταγγέλλει, τον τρόπο που προτιμά για την ικανοποίηση της αξίωσης του, το ποσό της αξίωσής και τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.
34. Κατά την υποβολή της καταγγελίας ο Χρήστης απαραίτητα πρέπει να επισυνάψει και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η αξίωση του, δηλαδή:
- απόδειξη ή τιμολόγιο,
- πρωτόκολλα, πράξεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη αντιστοιχία μεταξύ του
προϊόντος και της περιγραφής του στη Σύμβαση,
- άλλα έγγραφα, που αποδεικνύουν την αξίωση βάσει αιτιολογίας και μεγέθους.
35. Καταγγελία κατά καταναλωτικών προϊόντων μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δύο έτη από την παραλαβή του εμπορεύματος, αλλά όχι αργότερα από δύο μήνες μετά από τη διαπίστωση της μη αντιστοιχίας με τα συμφωνημένα.
36. Η προθεσμία παύει να τρέχει για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του χρήστη για επίλυση της διαφοράς.
37. Σε περίπτωση που ο Έμπορος έχει δώσει εμπορική εγγύηση για το εμπόρευμα και η προθεσμία της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από τις προθεσμίες για υποβολή καταγγελίας
σύμφωνα με την παράγραφο 1 η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί έως τη λήξη της εμπορικής εγγύησης.
38. Η υποβολή καταγγελίας δεν συνιστά εμπόδιο για την κατάθεση δικαστικής αγωγής.
39. Ο Έμπορος διατηρεί Μητρώο Καταγγελιών για τις καταγγελίες που έγιναν. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήστη αποστέλνεται έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός της καταγγελίας στο Μητρώο και το είδος του εμπορεύματος.
40. Όταν ο Έμπορος ικανοποιήσει την αξίωση, εκδίδει πράξη για το γεγονός αυτό, η οποία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα και το ένα αντίτυπο αποστέλνεται υποχρεωτικά στον Χρήστη.
41. Σε περίπτωση βάσιμης καταγγελίας, ο Έμπορος επισκευάζει το εμπόρευμα έτσι ώστε να αντιστοιχεί στα συμφωνημένα στη Σύμβαση Πώλησης μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της καταγγελίας από τον Χρήστη.
41.1. Σε περίπτωση που το εμπόρευμα δεν επισκευαστεί έως τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ο Χρήστης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση και το ποσό που πλήρωσε να του επιστραφεί ή να απαιτήσει τη μείωση της τιμής του καταναλωτικού εμπορεύματος σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.
41.2. Η επισκευή του καταναλωτικού εμπορεύματος σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης είναι δωρεάν για τον Χρήστη. Δεν οφείλει να καλύψει τα έξοδα αποστολής του καταναλωτικού προϊόντος ή τα έξοδα για τα υλικά και την εργασία που σχετίζονται με την επισκευή του, και δεν υφίσταται σημαντική ταλαιπωρία.
42. Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας του καταναλωτικού προϊόντος με τα αναφερόμενα στη Σύμβαση Πώλησης και όταν ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος από την απόφαση σχετική με την καταγγελία του, δύναται να επιλέξει μεταξύ μίας εκ των δύο δυνατοτήτων:
- τη λύση της Σύμβασης και επιστροφή του ποσού που πλήρωσε,
- τη μείωση της τιμής.
43. Ο Χρήστης δεν δύναται να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε ή τη μείωση της τιμής του εμπορεύματος, όταν ο Έμπορος συμφωνήσει να αντικαταστήσει το εμπόρευμα με ένα καινούριο ή να επισκευάσει το εμπόρευμα εντός ενός μηνός από την υποβολή της καταγγελίας του Χρήστη.
44. Ο Έμπορος είναι υποχρεωμένος να ικανοποιήσει την απαίτηση για λύση της
Σύμβασης και να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε από τον Χρήστη όταν έχει ικανοποιήσει τρεις καταγγελίες του Χρήστη επισκευάζοντας το ίδιο εμπόρευμα στο πλαίσιο της εγγύησης και παρουσιαστεί επόμενη μη αντιστοιχία του εμπορεύματος με τα συμφωνημένα στη Σύμβαση Πώλησης.
45. Ο Χρήστης δεν δύναται να απαιτήσει τη λύση της Σύμβασης εάν η μη αντιστοιχία του καταναλωτικού εμπορεύματος με την περιγραφή του στη Σύμβαση είναι αμελητέα.
46. Σε περίπτωση που στη στιγμή της αγοράς του εμπορεύματος ισχύει προώθηση για ποσοστιαία έκπτωση του κάθε προϊόντος, κατά την επιστροφή ενός εκ’ των προϊόντων που αγοράστηκαν, στον πελάτη θα επιστραφεί η πραγματική τιμή που πλήρωσε για το προϊόν. Η έκπτωση μοιράζεται μεταξύ των προϊόντων που αγοράστηκαν.


Πνευματική ιδιοκτησία
47. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω σε όλα τα υλικά και τους πόρους, που έχουν τοποθετηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Εμπόρου (συμπεριλαμβανομένων βάσεις δεδομένων), είναι αντικείμενο προστασίας του Νόμου περί των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, ανήκουν στον Έμπορο ή στο πρόσωπο που αναφέρεται και που έδωσε τα δικαιώματα χρήσης στον Έμπορο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
48. Σε περίπτωση αντιγραφής ή αναπαραγωγής των πληροφοριών εκτός του
επιτρεπόμενου ορίου, όπως και κάθε άλλο είδος παραβίαση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στους πόρους του Εμπόρου, ο Έμπορος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για θετικές και αποθετικές ζημιές που υπέστη έως το ποσό της ζημιάς.
49. Εκτός των περιπτώσεων που έχει συμφωνηθεί ρητά, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να αναπαραγάγει, αλλάζει, διαγράφει, δημοσιεύει, διανέμει και ανακοινώνει με άλλο τρόπο τους πληροφοριακούς πόρους που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Εμπόρου.
50. Ο Έμπορος υποχρεώνεται να φροντίσει για και να εξασφαλίσει στον Χρήστη
δυνατότητα για κανονική πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
51. Ο ‘Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο Έμπορος έχει δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, κατά τη κρίση του, να διαγράψει πληροφορίες και υλικό που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του.
Τερματισμός και λύση της Σύμβασης
52. Ο Έμπορος έχει δικαίωμα κατά τη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση, να τερματίσει τη Σύμβαση μονομερής, σε περίπτωση που θα διαπιστώσει ότι η προσφερόμενές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σε παραβίαση των παρόντων Γενικών Όρων, της νομοθεσίας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας και των κοινά αποδεκτών κανόνων ηθικής.
53. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους, η Σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων τερματίζεται με τον τερματισμό της δραστηριότητας του Εμπόρου ή με τον τερματισμό της υποστήριξης του διαδικτυακού του τόπου.
54. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται άνω, ο κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση στέλνοντας προειδοποίηση μια εβδομάδα πριν τη λύση προς τον άλλο συμβαλλόμενο σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση.
55. Η γραπτή μορφή της Σύμβασης θεωρείται ότι τηρήθηκε με την αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), με την επιλογή ενός ηλεκτρονικού κουμπιού σε μια σελίδα που συμπληρώνεται ή επιλέγεται από τον Χρήστη ή με επιλογή πεδίου (τσεκ μποξ) στην ιστοσελίδα κ.λπ., όσο η δήλωση εγγράφθηκε με τέτοιο τεχνικό τρόπο ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί.

Ρήτρα διάσωσης
56. Οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι σε περίπτωση που κάποιο/ κάποιους από τους Γενικούς Όρους ακυρωθεί/ ακυρωθούν, αυτό δεν θα ακυρώσει όλη τη Σύμβαση ή άλλα μέρη αυτής. Οι άκυροι όροι θα αντικατασταθούν από τις υποχρεωτικές διατάξεις του Νόμου ή σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική.
Αλλαγή των Γενικών Όρων
57. Ο Έμπορος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Χρήστη για
οποιαδήποτε αλλαγή των Γενικών Όρων μέσα σε 7 ημέρες από τη στιγμή που η αλλαγή αυτή έλαβε χώρα μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Χρήσης.
58. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Γενικών Όρων, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς να αναφέρει τον λόγο και χωρίς να οφείλει την πληρωμή αποζημίωσης ή χωρίς να του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο. Για να ασκήσει τούτο το δικαίωμά του, ο Χρήστης πρέπει να ενημερώσει τον Έμπορο μέσα σε έναν μήνα από την παραλαβή του μηνύματος που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο.
59. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν ασκήσει το δικαίωμα του να καταγγείλει τη
Σύμβαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους παρόντες Γενικούς Όρους, θεωρείται ότι η αλλαγή έγινε δεκτή χωρίς αντιρρήσεις.
Εφαρμοστέο δίκαιο
60. Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.
Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα για επιστροφή εμπορευμάτων και καταγγελία:
Έντυπο επιστροφής εμπορευμάτων
Έντυπο καταγγελίας


Ταυτοποίηση
Ο Έμπορος μπορεί να ταυτοποιήσεις των Χρηστών του διαδικτυακού τόπου μέσω αποθήκευσης αρχείων καταγραφής (log files) στον διακομιστή της ιστοσελίδας.
Ο Έμπορος έχει δικαίωμα να συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες που αφορούν τους Χρήστες βάσει και για τους σκοπούς της εκτέλεσης των Γενικών Όρων της Σύμβασης που έχει συνάψει με τον Χρήστη. Οι πληροφορίες μέσω τις οποίες η ταυτότητα του ατόμου μπορεί να προσδιοριστεί μπορεί να περιλαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που το πρόσωπο θα διαθέσει οικειοθελώς κατά την εγγραφή του. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν και
οποιεσδήποτε πληροφορίες που ο Χρήστης εισάγει, χρησιμοποιεί ή διαθέτει κατά τη χρήση υπηρεσιών.
Ο Έμπορος μπορεί να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο στις
προβλεπόμενες από τον Νόμο περιπτώσεις και στις προβλεπόμενες από τον Νόμο συνθήκες ή μετά από τη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών.

Όροι αποστολής εμπορευμάτων
Η αποστολή εμπορευμάτων που παραγγέλθηκαν πραγματοποιείται με τις ακόλουθες μεθόδους:
- μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών από τρίτο πρόσωπο.
Η αποστολές γίνονται στη διεύθυνση του Χρήστη ή στο γραφείο της εταιρείας
ταχυμεταφοράς στη Βουλγαρική Δημοκρατία, εκτός εάν στον διαδικτυακό τόπο δεν αναφέρεται άλλο. Οι χρέωση για την αποστολή, που καταβάλλεται από τον Χρήση για την αποστολή, είναι σταθερή και αναφέρονται στη σελίδα «Αποστολή». Πριν την αποστολή των προϊόντων που παραγγέλθηκαν, ο Έμπορας δικαιούται να επικοινωνήσει με τον Χρήστη στο τηλέφωνο που ο ίδιος έχει δηλώσει, για να συμφωνηθούν οι λεπτομερείς σχετικά με την παραγγελία ή/ και την αποστολή. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για μη εκτέλεση της παραγγελίας στις περιπτώσεις που ο Χρήσης έχει παράσχει λανθασμένα, ελλιπή ή / και ανακριβή στοιχεία, συμπεριλαμβανόμενα και όταν έχει δηλώσει μια ελλιπή, ανακριβή ή πλασματική διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου.
Η αποστολή πραγματοποιείται στις προθεσμίες που αναφέρονται κάτω από κάθε επιλογή αποστολής στο τμήμα παραγγελιών της διεπαφής. Σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να επιμηκύνει την προθεσμία παράδοσης.
Τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν παραδίδονται έναντι υπογραφής του παραλήπτη.
Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις διαθέσιμες μεθόδους αποστολής και πληρωμής ή/ και τους όρους που ισχύουν σχετικά μ’ αυτές ανά πάσα στιγμή
δημοσιεύοντας τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής και πληρωμής στον διαδικτυακό του τόπου χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ

Η Δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την ημερομηνία πληρωμής ολόκληρου ή μέρους

του ποσού της παραγγελίας. Οι Δωροκάρτες δεν ανταλλάσσονται με χρηματικά ποσά.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη επεξεργάζονται από τον Έμπορα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να ανατρέξετε την ενότητα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ»
H “LM FASHION” OOD διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει, αλλάζει ή τερματίζει την ισχύ των Γενικών Όρων χωρίς προειδοποίηση. Οι ενημερωμένοι Γενικοί Όροι πάντα θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.soonmama.gr

Back to top

Αγοράστε 2 προϊόντα και κερδίστε 25% ΕΚΠΤΩΣΗ στο 2ο! – Ισχύει αυτόματα

Το καλάθι μου

Το καλάθι σας είναι άδειο

Αγοράστε τώρα